سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکبر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حبیب خداوردی لو – استادیارگروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
میرحسن رسولی صدقیانی – کارشناس ارشد
محسن برین –

چکیده:

پالایش سبز روشی گیاه مدار برای پالایش خاک های آلوده به فلزات سنگین می باشد. قارچ ریشه های آربوسکولار (Arbuscular Mycorrhiza Fungi: AMF) با راهکارهای مختلف در بهبود رشد و بردباری گیاهان در خاک های آلوده به فلزات سنگین موثر شناخته شده اند. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر قارچ ریشه ی Glomus بر جذب و استخراج سرب از یک خاک آلوده توسط گیاه مرتعی گل گندم انجام شد. این آزمایش در شرایط گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۲ فاکتور غلظت سرب (در ۴ سطح) و تیمار میکروبی (در ۲ سطح) و در سه تکرار انجام گرفت. غلظت های مختلف سرب (صفر، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم خاک) به طور یکنواختی به خاک اضافه شدند. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت سرب در خاک، مقدار سرب جذب شده در ریشه و شاخساره گیاه گل گندم افزایش یافت. مایه زنی AMF عملکرد و غلظت سرب جذب شده در ریشه گیاه گل گندم را نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری افزایش داد (۰۵/۰P ≤).