سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صالح شهابی وند – گروه علوم گیاهی ، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران
حسن زارع مایوان – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم ، دانشگاه مراغه ، مراغه
احمد آقایی – گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه مراغه ، مراغه
علی اصغر علیلو – گروه زراعت و اصلاح نباتات ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه مراغه ، مراغه

چکیده:

اثرات قارچ های مایکوریز Glomus mosseae و آندوفیت Piriformospora indica بر میزان اسکوربات کل ، اکسید و نسبت آسکوربات اکسید به کل در برگ و ریشه گندم رقم هما تحت مقادیر مختلف کامیوم در خاک ، مورد بررسی قرار گرفت . آزمایش شامل چهار تیمار (Glomus mosseae ، Piriformospora indica، تلقیح توام Glomus mosseae Piriformospora indica و شاهد ) و هر تیمار شامل چهار سطح کادمیوم (۰، ۰٫۳، ۰٫۶، و ۰٫۹ میلی مولار ) بود. در گیاهان فاقد تیمار قارچی ، با افزایش میزان کادمیوم در خاک، میزان آسکوربات کل برگ کاهش یافت و میزان آسکوربات اکسید و نسبت آسکوربات اکسید به کل برگ و ریشه، افزایش معنی دار حاصل کرد . حضور هر دو قارچ G. mosseae و P. indica (تنها یا توام با هم ) باعث کاهش معنی دار در میزان آسکوربات اکسید و نسبت آسکوربات اکسید به کل برگ در همه سطوح کادمیوم در خاک ، در مقایسه باگیاهان شاهد ، شد . نتایج نشان داد که قارچهای مایکوریز و بویژه آندوفیت ریشه با تاثیر مثبتی که در کاهش میزان آسکوربات اکسید و پایین نگهداشتن نسبت آکوربات اکسید به کل (بالا بردن میزان آسکوربات احیا ) ایفا می کنند ، نقش مهمی در تنظیم صحیح چرخه آسکوربات _ گلوتایون و در نهایت موازنه پتانسل ردوکس سلولی بر عهده دارند .