سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صمداله کرمی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال
سعید اسروش – کارشناس مسئول غلات
لیلا زارع – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال
شهلا هاشمی فشارکی – کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر و نهال

چکیده:

بر جوانه زنی بذر برنج ارقام Fusarium spp. و Bipolaris oryzae این پژوهش برای بررسی تاثیر قارچ های بذرزاد پر محصول خزر، کادوس و درفک، به دلیل کاهش در صد جوانه زنی در آزمایشگاه و ئظاهر قارچ های فوق بر روی بذور و علائم بر روی ریشه و گیاهچه انجام گردید. بذور در آزمایشگاه سلامت بذر به تعداد ۴۰۰ عدد بذر در ۴ تکرار در پتری دیش حاوی کاغذ بلاتر مرظوب بدون تیمار (شاهد) و با تیمارهای ضد عفونی سطحی با کلراکس، آغشته به سم کاربوکسین تیرام، کاشته و در دمای ۲۲ درجه سانتی گراد برای مدت یک هفته با تناوب نوری ۱۲ ساعت روشنایی و تاریکی نگهداری گردیدند. با توجه به میزان توانمندی عوامل بیماری در ایجاد خسارت ۲۴ درصدی بذور مرده و ۲۶ درصدی بذور با جوانه های غیر عادی و ۱۷ در تیمار با سم کاربوکسین تیرام، / ۶۴ با کلراکس و ۱ / ۶۴ درصدی بذور به عوامل قارچی فوق در تیمار شاهد، ۴ / آلودگی ۹ دقت نظر در رابطه با مدیریت صحیح عوامل بیماری با سموم ضد عفونی کننده که قادر به از بین بردن یا کاهش اینوکولوم اولیه عوامل بیماری بوده و در عین حال امکان افزایش جوانه زنی را مقدور می کند و با پرهیز از مصرف دوز های غیر مجاز که ممکن است مسمومیت یا گیاه سوزی ایجاد کند، را در کنار تغذیه، ارقام مقاوم و سمپاشی مزرعه و خاک بر علیه این بیماری ها در مزارع تولید بذر، ایجاب می نماید.