سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد مریخی – کارشناس ارشد باغبانی
محمدجمال سحرخیز – عضو هیات، بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر قارچ Glomus mosseae و ورمی کمپوست بر رشد و متابولیت های ثانویه همیشه بهار (calendula officinalis L.)، آزمونی گلخانه ای در گلخانه بخش باغبانی دانشگاه شیراز در سال۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۹ تکرار انجام شد. G. mosseae در دو سطح (تلقیح و عدم تلقیح) و ورمی کمپوست در ۴ سطح (شاهد، ۵، ۱۰ و ۲۰ درصد حجم گلدان) استفاده شد. پس از دوره ۴ ماهه رشد برخی ویژگیهای مورفولوژیکی، کلنیزاسیون ریشه، غلظت N، P و K میزان کلرفیل و مقدار کل فلاونوئید بررسی شد. کاربرد تنها و توأم قارچ میکوریز آربوسکولار و ورمی کمپوست رشد، غلظت مواد غذایی، و کل فلاونوئید همیشه بهار را افزایش داد، اما کلنیزاسیون ریشه با افزایش سطح ورمی کمپوست کاهش داشت.