سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام مستوفی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور اصفهان،
شکوفه انتشاری – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان،
سعید حبیب اللهی – عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان،
فائزه حاج هاشمی – مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

سمیت آلومینیوم یکی از عوامل مهم محدودکننده برای گیاهان در خاک های اسیدی است. همزیستی گیاهان با قارچ های میکوریزی آربوسکولار( AM ) در این شرایط می تواند بر روی عملکرد و پارامترهای رشد گیاهان موثر باشد. در پژوهش حاضر اثر دو گونه از قارچ های میکوریزی ( Glomus intraradices and Glomus mosseae ) بر برخی شاخص های رشد از جمله وزن خشک ریشه و ساقه، غلظت آلومینیوم و درصد آغشتگی ریشه در گیاه جو رقم نصرت تحت سمیت آلومینیوم( ۲۰ ، ۴۰ و ۶۰ میکرو مولار Alcl3 ) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز آماری نشان داد که درسطح آلومینیوم ۶۰ میکرو مولار وزن خشک ریشه و ساقه کاهش معنی دار یافته ، اما در گیاهان میکوریزی این کاهش تعدیل یافته است. غلظت آلومینیوم در تمام سطوح آن افزایش معنی دار داشته ، اما در گیاهان میکوریزی تحت تیمار با Alcl3 مقدار آلومینیوم ریشه کاهش معنی دار یافته است. این بدین معناست که حضورقارچ منجر به کاهش اثر منفی سمیت آلومینیوم می شود. نهایت Ĥ معلوم شد که در نتیجه افزایش غلظت فلز، درصد آغشتگی میکوریزی کاهش معنی دار پیدا می کند. بر طبق این نتایج، پیشنهاد می شود که قارچ میکوریزای آربوسکولار می تواند درتحمل سمیت آلومینیوم به گیاه زراعی جوکمک کند