سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید علیرضا ولدآبادی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
حسین علی آبادی فراهانی – باشگاه پژوهشگران جوان، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر قارچ میکوریزا بر بازدهی اسانس، راندمان مصرف آب و شاخصهای فیزیولوژیک رشد در گیاه دارویی تحت شرایط کم آبیاری این آزمایش مزرعه ای به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوک PR2ROR5R ریحان تحریک شده بوسیله های کامل تصادفی با ۴ تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد بررسی شامل دو سطح دورآبیاری بر اساس نیاز آبی ریحان که آبیاری بعد از ۴۰ میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر، نیاز آبی گیاه برای تولید مطلوب (آبیاری معمول) و آبیاری بعد از ۸۰ میلی متر تبخیر، (Glomus نصف نیاز آبی گیاه (شرایط کم آبیاری)، به صورت اسپلیت در ۸ کرت اصلی و کاربرد و عدم کاربرد قارچ میکوریزا و مقادیر صفر، ۳۵ و ۷۰ کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل به صورت فاکتوریل در ۴۸ کرت فرعی قرار fasciculatum) گرفتند. اثر سطوح دورآبیاری بر عملکرد اسانس سرشاخه گلدار در سطح ۱ درصد معنی دار گردید. آبیاری معمول با میانگین ۷ کیلوگرم در هکتار برتری داشت. مقایسه میانگین ها نیز نشان / ۱۳/۲ کیلوگرم در هکتار نسبت به شرایط تنش خشکی به میزان ۲۱ داد که سطوح مختلف فسفر از لحاظ این صفت در سه گروه آماری واقع شدند، به طوری که کاربرد ۷۰ کیلوگرم فسفر در هکتار ۱۳ کیلوگرم در هکتار، بالاترین عملکرد اسانس سرشاخه را به خود اختصاص داد. اثر قارچ میکوریزا بر عملکرد / با میانگین ۶ ۱۳ کیلوگرم در هکتار از / اسانس سرشاخه در سطح ۱ درصد معنی دار گردید. بیشترین میانگین عملکرد اسانس سرشاخه به میزان ۴ کاربرد قارچ میکوریزا به دست آمد.