سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

یحیی شیری تیمور – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
اسماعیل سیفی – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی علیزاده – عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین فریدونی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

قارچهای میکوریز گروهی از قارچهای همزیست ریشه هستند که رشد گیاهان را افزایش میدهند. این پژوهش در سال ۱۳۸۸ به منظور بررسی تاثیر دو گونه قارچ میکوریز روی رشد و نمو قلمههای ریشهدار دو رقم زیتون انجام شد. ارقام شامل کرونایکی و والانولیا بوده و گونههای قارچ شامل Glomus mosseae و Glomus intrardices و شاهد بودند. قلمههای ریشهدار هنگام انتقال به گلدان با ۱۰ گرم از خاک حاوی قارچ میکوریز تلقیح شدند. این پروژه بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کاملاً تصادفی اجرا شد. نتایج نشان داد که برخی صفات از جمله کلروفیل، کاروتنویید، استقرار بوته، تعداد گره، طول شاخه، تعداد برگ و ارتفاع گیاه در هر دو رقم با استفاده از قارچ میکوریز افزایش یافتند. رقم کرونایکی در بیشتر صفات رویشی بهتر از والانولیا بود.