سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قدمی بدرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی عمران
مژده امانی – دانشجوی دکتری،دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی عمران و محیط ز
محمد مهدی علی نیا – استاد و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی عمران و

چکیده:

مطالعه پارامتریک با هدف بررسی اثرتعداد و فاصله قابهای عرضی بررفتار کلی پلهای متشکل ازتیرورق های فولادی Iشکل خمیده درپلان انجام شده است برای مدلسازی ازنرم افزار اجزا محدود ABAQUS استفاده و صحت آن ازطریق مقایسه با نتایج تجربی موجود کنترل شد براساس نتایج بدست آمده افزایش تعدادقابهای عرضی سبب کنترل تنشهای اعوجاجی ناشی ازخمیدگی و افزایش مقاومت خمشی میشود ولی چون افزایش وزن سازه را نیز به دنبال دارد بهینه سازی های لازم جهت کنترل خیز قائم باید صورت پذیرد.