سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نجمه آبرون – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
اصغر خسروشاهی اصل – استاد دانشگاه ارومیه
شهین زمردی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

درسالهای اخیر کاربرد فیبرهای رژیمی درانواع ماست به ویژه ماست پروبیوتیک به دلیل اهمیت هر دو در سلامتی افراد و تولید غذاهای عملگرا مورد توجه قرارگرفته است لذا دراین پژوهش تاثیر فیبر سیب بررشد باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و سینرژیس درماست پروبیوتیک مورد مطالعه قرارگرفت دراین تحقیق فیبر سیب در سه سطح صفر کنترل ۰/۵ و ۱ درصد به ماست حاوی پروبیوتیک افزوده شد سپس نمونه ها مدت ۲۹ روز دردمای ۴ درجه سانتی گراد نگهداری شدند. درطول نگهداری هر هفته یکبار نمونه ها مورد آزمایش قرارگرفت آنالیز آماری داده ها نشان داد کهغلظت ۰/۵ درصد فیبر سیب بیشترین تاثیر را در رشد لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس به دنبال داشت (P<0005 همچنین افزایش فیبر به طور معنی داری باعث کاهش سینرژیس نسبت به نمونه های بدون فیبر گردید (P<0005