سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهروز سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت الله پیردشتی – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
سجاد طورانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به منظور بررسی اثر فاصله بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم آفتابگردان، آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در سال زراعی ۱۳۸۸ بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در شرایط آبی اجرا شد. تیمارها شامل سه رقم فرخ، آذرگل و CMSG6 x R-43 و فواصل بوته روی ردیف ۲۰، ۲۵، ۳/۳۳ و ۵۰ سانتی متر بود. نتایج حاصل از داده های مورد بررسی نشان داد که اثر رقم بر صفات عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، درصد و عملکرد روغن بسیار معنی دار بود. فاصله بوته نیز ﺗﺄثیر معنی داری بر تمامی صفات مورد بررسی داشت در حالی که برهمکنش بین ارقام در تراکم های مختلف معنی دار نشد. بیشترین عملکرد روغن در فاصله روی ردیف ۲۰ سانتی متر و با میانگین ۰۳/۱ تن در هکتار بدست آمد، همچنین عملکرد روغن بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار را با درصد روغن (**۹۵/۰r=) نشان داد.