سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

صدیقه خورشید – دانشگاه سمنان
مرضیه نطنج – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر فناوری پیشرفته تولیدبرقابلیت تولید است بویژه آن درنظردارد تاثیر فناوری پیشرفته تولیدبرابعاد قابلیت تولید را کاوش و بررسی کند این تحقیق در۳۶شرکت فعال درصنایع غذایی استان فارس انجام شده است که دارای دو مشخصه ذیل بودند فرایند تبدیلی مواد دراین شرکت ها انجام میشود تعدادکل کارکنان آنها بیش از۵۰نفر بوده است از میان این شرکت ها ۲۴شرکت انتخاب شده است جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان این شرکت ها تشکیل میدهند که ۲۰۰ نفر از آ«ها به عنوان نمونه آماری درتحقیق مشارکت نمودندداده های تحقیق با استفاده ازپرسشنامه جمع آوری شده و بوسیله ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند نتایج تحقیق نشان داد که فناوری پیشرفته تولیدبرقابلیت تولید درسطح ۰/۰۱-a تاثیرمعنی داری دارد به علاوه سایریافته های تحقیق نشان داد که فناوری پیشرفته تولید برهزینه و قیمت تمام شده محصولات کیفیت انعطاف پذیری تولید تحویل و قابلیت اطمینان و خدمات مشتری درسطح ۰/۰۱-a تاثیر معنی داری دارد