سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل شاه آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
حامد صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

با توجه به اینکه برخی از محصولات تولیدی بخش کشاورزی از جمله کالاهای راهبردی محسوب می شوند که نقش مهمی در تأمین غذا و امنیت غذایی شهروندان و نیز استقلال سیاسی و اقتصادی کشورها دارند، لذا همواره در همه کشورها توجه به اهمیت بخش کشاورزی جدی گرفته میشود. معمولا بدلیل محدودیت منابع، بخشی از تقاضای داخلی محصولات کشاورزی از طریق واردات از خارج تأمین می شود، از این رو، جهت تحقق اهداف سند چشمانداز و تلاش در راستای جهاد اقتصادی، شناخت عوامل مؤثر بر واردات محصولات کشاورزی ضروری میباشد. در این مطالعه به بررسی تاثیر فناوری )فعالیت های تحقیق وتوسعه( و سرمایه انسانی بر واردات محصولات کشاورزی ایران به روش تحلیل آماری طی برنامههای توسعه ۱۳۸۶ – ۱۳۶۸ پرداخته میشود. – نتایج نشاندهنده وضعیت نامناسب مؤلفههای فعالیت تحقیق وتوسعهای و سرمایه انسانی در بخش کشاورزی ایران است که این موضوع تغییر نگرش و توجه جدیتر مسئولین اقتصادی کشور به انجام فعالیت های تحقیقاتی و استفاده از نیروهای تحصیلکرده در بخش کشاورزی برای دستیابی به فناوریهای نوین جهت افزایش توان رقابتی محصولاتی تولیدی گوشزد مینماید.