سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پروین داودی جونقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده علوم کشاورزی گیلان
زهرا امیری – استادیار گروه توسعه روستایی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدکریم معتمد – دانشیار گروه توسعه روستایی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود. درمیان اهداف مورد نظر، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.حفظ محیط زیست و دستیابی به معیارهای توسعه پایدار، امروزه در سرلوحه امور کشورهای جهان قرار گرفته است، که بخش کشاورزی دارای بزرگترین اثرات در محیط زیست جهانی است. یکی از منابع آلاینده ی خاک، سموم دفع آفات کشاورزی استامروزه با گسترش مشکلات ناشی از اجرای روشهای مبارزه شیمیایی، روشهای مدیریت آفات به ویژه مبارزه بیولوژیک از جایگاهخاص و ویژهای برخوردار شدهاند. در این مطالعه کتابخانهای تلاش بر آن است که با مطالعهی پژوهشهای انجام شده در این زمینه تاثیر استفاده از فناوری کنترل بیولوژیکی آفات بر استفاده از آفتکشها و همچنین عوامل مؤثر بر پذیرش روش های بیولوژیک بهصورت منسجم تعیین شود و از این راه متغیرهایی که برنامه ریزان بخش کشاورزی می توانند با بهره گیری از آن ها بر تصمیماتکشاورزان در کاهش مصرف سموم شیمیایی تأثیر بگذارند، شناسایی و معرفی شود. نتایج حاکی است که رابطه منفی و معنی داری میان پذیرش فناوری نوین مبارزه با آفات و کاربرد سموم شیمیایی علیه آفات وجود دارد، بکارگیری روشهای مبارزه بیولوژیک بهویژه زنبور تریکوگراما کاهش مصرف سموم شیمیایی را در برداشته است، کاهش هزینه ی تولید، جلوگیری از آلودگی محیط زیستو تولید محصول سالم سه مزیت مهم مبارزه بیولوژیک بیان شدند، و همچنین عوامل موثر در پذیرش کنترل بیولوِیکی آفات توسط کشاورزان عبارتند از متغیرهای مستقل میزان دانش تخصصی، سطح سواد، میزان اراضی کل کشاورزی، تعداد قطعات و مزیتنسبی، میزان تحصیلات، دارا بودن شغل غیرکشاورزی، شرکت در کلاس های ترویجی و دیدن برنامه های آموزشی رسانه ای،دسترسی آسان به زنبور تریکوگراما، ارزان بودن هزینه مبارزه بیولوژیک، مشکل بودن سمپاشی که تأثیر مثبت و معنی داری بر پذیرش زنبور تریکوگراما جهت انجام مبارزه بیولوژیکی توسط کشاورزان داشتهاند و متغیر سن رابطهی معنی داری با انجام مبارزه بیولوژیکی داشته است.