سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعبداله خاوری – مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی مهارت هتلداری
گوهرالشریعه ابراهیمی – مدرس و رییس مرکز آموزش مهارت هتلداری

چکیده:

جهانگردی پدیدهای است کهن که از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و بهتدریج با طی مراحل تاریخی مختلف به موضوعی اجتماعی و اقتصادی تبدیلشده است . یکی از اشکال مختلف گردشگری ، اکو توریسم است ازجمله ویژگیهای اکو توریسمگردشگری در طبیعت و در ورای آن به لزوم حفظ محیطزیست است همگام با توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی و دامنگیر بودن آن در همهی دانشهای جهانی ،گردشگری نیز از این فناوری متأثر است ، بهطورکلی استفاده از فناوری اطلاعاتو ارتباطات و گسترش آن درزمینه عرضه و تقاضای گردشگری سبب آن شد که گردشگران قبل از سفر به ارزیابی و بررسیوضعیت مقاصد بپردازند و تجربهای مجازی را در چارچوب دورنمایی گردشگر در ذهن خود شکل دهد. علاوه بر آن این امر زمینههای دموکراتیک شدن امر انتخاب مقاصد را برای سفر فراهم آورده که بر بستری از لیبرالیسم حاصل از جهانیشدنتسهیل شده است. ازاینرو هدف از این تحقیق ، بررسی تأثیر فنآوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقا و توسعه گردشگری دراستان مازندران بامی باشد . در این تحقیق نشان داده شد که فنآوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقا و توسعه گردشگری ازطریق شاخصهای مجازیسازی ، برنامههای G.I.S و مدیریت مقصد D.M.O امکانپذیر است. بنابراین میتوان گفت ،کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند در بهبود کار آیی تحویل خدمات و معاملات و همچنین پیشبینی فرصت جهت میسر ساختن دستیابی دامنه گسترده و متنوعی از تجارب درزمینه های گوناگون گردشگری بسیار مفید واقع میگردد و در عرصه جهانی توسعه ICT تاثیرعمیقی بربخش گردشگری و مسافرت داشته است و این مهم همچنان در حال تغییر دادن ساختار و فرآیند های آن میباشد.همچنین محققان در جهت افزایش و ارتقای اکوتوریسم در استان مازندران پیشنهادهایی ارائه دادند.