سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رجب بسطامی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

توسعه فناوری های اطلاعات و ارتباطات همانگونه که ساختارهای جوامع را دچار تحول و دگرگونی ساخته است وظیفه تصمیم گیری مدیران را نیز تحت تاثیر قرار داده است بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بربهبود تصمیم گیری مدیران درحوزه ستاد درمانگاهها و بیمارستانهای تامین اجتماعی استان مازندران بوده است جامعه اماری ۱۲۰ نفرازمدیران عالی و میانی کارشناسان فرابری داده ها و کارشناسان امار حوزه های ذکرشده بوده است و باتوجه به تعداد محدود جامعه آماری کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب سپس با جمع آوری داده ها با استفاده ازپرسشنامه و تحلیل آنها به ازمون فرضیات تحقیق پرداخته شده است. یافته ها نشان داده شده است که بین بکارگیری چهارمتغیر فناوری اطلاعات یعنی سخت افزارنرم افزار داده و اطلاعات شبکه های اطلاع رسانی و بهبود تصمیم گیری مدیران رابطه معنی داری وجود دارد و بیشترین همبستگی ۸۱درصد به متغیر داده و اطلاعات و کمترین همبستگی به ترتیب به متغیر سخت افزار شبکه های ارتباطی و نرم افزار اختصاص داده شد.