سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای حسابداری در عصر فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی یعقوبی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان
اکبر رحیمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
معصومه تدریس حسنی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

در این تحقیق سعی گردیده است تا به بررسی میزان تاثیر گذار فناوری اطلاعات براثربخشی خروجیها و گزارشات حسابداری پرداخته شود دراین ارزیابی با استفاده از روشهای تحلیل آماری و ازمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل درنظر گرفته شده به بررسی وضعیت چگونگی تاثیر گذاری فناوری اطلاعات برعواملی چون تهیه و ارایه بموقع اطلاعات میزان همگونی اطلاعات حسابداری با شرایط متغیر اقتصادی میزان سهولت درتفسیر خروجیها و میزان مطلوبیت کیفی خروجیها میزان اعتماد مدیران نسبت به صحت سیستم میزان تنوع شکل و فرمت خروجیها و میزان دخالت اطلاعات مربوط به تصمیم گیری پرداخته شدها ست دراینت حقیق سعی براین بوده است که با انتخاب نمونه ای مناسب از جامعه آماری از مدیران شرکت های پذیرفته شده دربورس به ارزیابی میزان تاثیر گذاری فناوری اطلاعات با عوامل مرتبط با گزارشات حسابداری بپردازیم