سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن پورسعید – دانشجوی کارشناسی ارشد، زیست شناسی علوم گیاهی ، دانشگاه آزاد اسلامی وا
شادی کیابی – یئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
بابک باباخانی – یئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.

چکیده:

سرب و کادمیوم از جدی ترین آلاینده های محیط زیست در خاک های تحت کشت مجاور شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی هستند.برنج منبع اصلی تغذیه برای بسیاری از مردم دنیا است،بنابراین تاثیر مقادیر مختلف ( ۷۵،۲۵،۵ و ۱۰۰ میکرومولار سرب و کادمیومبرجوانه زنی،محتوای پروتئین کل و تجمع آنها در ریشه های سه رقم برنج ایرانی شیرودی،طارم دیلمانی و سپیدرود بعد از ۵ روز تیمار مورد پژوهش قرار گرفت.نتایج نشان داد که سرب و کادمیوم جوانه زنی دانه را در هر سه رقم مهار کرده است. گیاهان برنج تیمار شده کاهشی را در محتوای پروتئین نشان دادند اما با افزایش غلظت سرب و کادمیوم، در هریک از سه رقم مورد آزمایش افزایش یافت.با افزایش غلظت سرب و کادمیوم،تجمع آنها در ریشه های هر سه رقم درمقایسه با شاهد افزوده شد،اما بیشترین تجمع سرب در ریشه های رقم طارم دیلمانی و بیشترین تجمع کادمیوم در ریشه های رقم سپیدرود مشاهده گردید.بنابراین رقم طارم دیلمانی نسبت به فلز سرب و رقم سپیدرود نسبت به فلز کادمیوم متحمل تر از بقیه رقم ها بود. به طور کلی فلز سرب و کادمیوم بر درصد جوانه زنی اثر کاهنده دارند در حالی که در غلظت های بالا سبب افزایش محتوای پروتئین کل و تجمع سرب و کادمیوم در ریشه می گردد.