سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین عزتی – استادیاردانشگاه تربیت معلم،گروه زیست شناسی،دانشکده علوم گروه زیست

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر فلزات سنگین کبالت، جیوه، روی و نیکل که منشا آنها کلرور نمک می باشد همراه با فلزاتی چون سرب و کادمیم که منشا آنها نمکهای نیترات می باشد برجوانه زنی و رشد لوله گرده گیاه سیب مورد بررسی قرارگرفته است بنابر نتایج بدست آمده از این تحقیق فلزات سنگین نام برده شده به نسبت زیادی مانع جوانه زدن لوله گرده شده اند . بین افزایش در میزان فلزات سنگین و عدم جوانه زنی گرده و کاهش رشد طبیعی لوله گرده رابطه مستقیم مشاهده شده است در فلزات بکاررفته بصورت نمک کلرور بیشترین تاثیر سمیت را به ترتیب جیوه، روی ، نیکل و کبالت از خود نشان داده و در فلزات سنگین که منشا آنها نمک نیترات بوده فلز سنگینی چون سرب تاثیر بیشتری نسبت به کادمیم از خود نشان داده است.