سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- بیوتکنولوژی
راضیه برین – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
داود بی ریا – استادیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، دانشگاه ا
مسعود بهشتی – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه اصفهان، اصف

چکیده:

آلودگی خاک با مواد نفتی مشکلات زیست محیطی بسیاری ایجاد می کند. برای اجرای زیست پالایی خاکهای آلوده نفتی به عنوان یکی از روشهای موثر و با صرفه، به میکروارگانیسمهای با توانایی بالا برای تولید بیوسورفکتانت و نیز تجزیهزیستی ترکیبات نفتی نیاز است. بدین منظور نمونه های خاک آلوده به نفت از پالایشگاه اصفهان برای جداسازی میکروارگانیسمهای مناسب تهیه گردید. هجده گونه باکتری از این نمونه ها جداسازی شد و قابلیت تولید بیوسورفکتانتاین گونه ها و تجزیه زیستی هیدروکربن های نفت سفید )کروسین( در محیط مایع و در شرایط کشت خالص باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. برای مطالعه تجزیه زیستی هیدروکربنها از آنالیز GC )کروماتو گرافی گازی( استفاده شد وقابلیت تولید بیوسورفکتانت آنها با اندازه گیری کشش سطحی و شاخص امولسیفیکاسیون انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که همگی این سویه ها مولد بیوسورفکتانت و قادر به مصرف هیدروکربن های نفت سفید به عنوان منبع کربن و انرژی بودند. با توجه به نتایج به دست آمده از میان سویه های جدا شده، دو سویه به نامهای B و S که توانایی بالایی در تخریب زیستی سریع نفت سفید ) بیش از ۵۸ % ( و کاهش کشش سطحی به کمتر از ۵۸ میلی نیوتن بر متر داشتند، به عنوان سویه های مناسب جهت فرآیند زیست پالایی انتخاب شدند.