سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

علیخان نصراصفهانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
رحمت اله پرهیزکار – کارشناسی ارشد رسوب شناسی وسنگهای رسوبی گروه جغرافیا دانشگاه پیام نورو

چکیده:

تشکیل حوضه های رسوبگذاری در سطح خشکیها بستگی کامل به میزان مرتفع شدن منشاء تشکیل آبرفتها به علت عوامل تکتونیکی و یا بالا آمدگی سطح زمین به علت حرکات ایزوستازی دارد . براساساهمیت هریک از عوامل فوق در تشکیل رسوبات آواری مخروط افکنه ای، در ناحیه شمال غربی- غرب وجنوب غربی اردستان تعداد ۳۸ مخروط افکنه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند این مخروط افکنه هارا می توان براساس شکل ظاهری و عوارض سطحی که به علت پدیده های تکتونیکی ایجاد شده اند را به سه گروه کاملا مشخص که در ذیل آمده است تقسیم بندی کرد . تجزیه وتحلیل کمی وکیفی اینآبرفتهای موجب شد برای هرکدام الگوهای خاص شکلی را معرفی کنیم که باحرکات تکتونیکی و نحوه تجمع یافتگی رسوبات مرتبط می باشند. نهایت از این سه گروه بهترین الگوبرای آبرفتهای قابلکاربرد درتولید سیمان انتخاب شدمخروط افکنه هائی که به شکل انباشتگی رسوبات آبرفتی،در نتیجه حرکات سریع تکتونیکی تشکیل می شوند این مخروط افکنه ها پهن اما کوچک باشیب ثابت وتند بوده اندازه دانه ها تقریبا ثابت استو زاویه راس بزرگ می باشد. ( بهترین الکو برای سیمان ) -۲ وقتی که حرکات تکتونیکی برای ایجاد فضای مناسب جهت تجمع رسوبات آبرفتی در یکمجموعه مخروط افکنه ها نسبت به حالت قبلی آرامتراست . تجمع رسوبی به سمت حوضه رسوبگذاری پیشروی progradation) نموده ،مخروط افکنه ها باریک تر و دراز تر با زاویه راسی تند می باشند. -۳ در مناطقی که حرکات تکتونیکی و جابجائی عمودی بسیار ضعیف است ،مخروط افکنه های خیلی وسیع که در تو رفتگی های کوه ها ، گسترده شده و به آن یک شکل قارچی می دهد، ایجاد می شوند . حالت پس روندگی به سوی بلندیها Retrogradation) وسعت زیاد از ویژگیهای این گروه از مخروط افکنه ها می باشد.