سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن اقتداری – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن محمدی زهرانی – کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش، تاثیر پارامتر های فشار اعمال شده بر مذاب در حین انجماد و درصد تقوی ت کننده بر خصوصیات کامپوزیت AZ91/Al2O3 ، مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور، از آلیاژ منیزیم AZ91 به عنوان زمینه و از فوم های پیش ساخته آلومینایی به عنوان تقویت کننده استفاده شد . نمونه های کامپوزیتی حاوی ١٠ و ١۵ درصد حج می تقو یتکننده، به دو روش ریخته گری ثقلی و ریخته گری کوبشی تحت فشارهای ۵۰ و ۷۵ و ۱۰۰MPa تهیه شد . سپس ریزساختار نمونه ها، فصل مشترک زمینه و تقویت کننده و خواص مکانیکی نمونه های کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش فشار اعمال شده بر مذاب تا ۱۰۰MPa ، استحکام و انعطاف پذیری کامپوزیت نسبت به حالت ریخته گری ثقلی، افزایش قابل توجهی یافته است که به علت کاهش اندازه دانه زمینه و نیز برقراری اتصال بهتر در فصل مشترک زمینه و تقویتکننده آلومینا می باشد. همچنین با افزا یش میزان تقو یتکننده از ١٠ به ١۵ درصد، استحکام و درصد تخلخل کامپوزیت محصول افزایش و اندازه دانه زمینه کاهش یافت.