سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناصر برومند – استادیار گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت
مهدی نخعی – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمد سادات حسینی گروه – مربی گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف فسفر و پتاسیم بر رشد و عملکرد اجزای گیاه آلوئه ورا آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار و دو تیمار کودی از منابع دی فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم هر کدام در چهار سطح ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار در سال زراعی ۸۹-۸۸ انجام شد. صفات مورد اندازه گیری شامل وزن تازه کل برگ، تعداد برگ در بوته، وزن ژل در برگ، عملکرد ژل در بوته، وزن تازه، تفاله خشک برگ، طول برگ وتعداد پاجوش در هر گیاه بود. نتایج نشان داد که کاربرد پتاسیم در سطح احتمال یک درصد تاثیر معنی داری بر روی تعدا برگ در بوته، میزان ژل در بوته و طول برگ و نیز در سطح پنج درصد سبب افزایش وزن تازه و تفاله تازه برگ شد. فسفر نیز در سطح احتمال یک درصد وزن تازه برگ، تعداد برگ در بوته، وزن تازه تفاله، طول برگ و عملکرد ژل در بوته را افزایش داد. نهایتا تیمار ۱۵۰ کیلوگرم K2O باعث تولید بیشترین مقدار ژل و برای P2O5 تیمار ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بعنوان مؤثرترین تیمار شناخته شد.