سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قدیر تقی زاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورز
جعفر هاشمی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
رضا طباطبایی کلور – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
فیض اله شهبازی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرس

چکیده:

صدمات مکانیکی ناشی از ضربه بر میوه ها و محصولات کشاورزی که در طی برداشت، انتقال و دیگر فرآیندها رخ می دهد موجب کاه کیفیت آنها و افزای ضایعات می گردد. در این تحقیق تاثیر فرکان ارتعاش بر روی میزان صدمات وارده به میوه کیوی در طول حمل و نقل بررسی شد. بدین منظور از آزمای در قالب بلوک های کاملا تصادفی و در ۳ تکرار، استفاده گردید. فرکان های ۷/۵ و ۱۳Hz برای آزمای انتخاب شدند. میزان صدمه بر مبنای عمق لهیدگی، درصد تعداد میوه های صدمه دیده و همچنین درصد تعداد میوه های با آسیب دیدگی بیشتر از دو میلی متر )بحرانی(، می باشد. نتای آنالیز ها نشان داد که اثر فرکان ارتعاش در سطح یک درصد بر روی میزان صدمات معنی دار است. هر چه فرکان ارتعاشی که وسیله نقلیه ایجاد می کند بیشتر باشد، صدمات مکانیکی میوه های کیوی، افزای می یابد. قسمت اول این تحقیق، تعیین خصوصیات فیزیکی میوه کیوی، در دانشگاه علوم کشاورزی ساری و قسمت دوم، در آزمایشگاه خواص فیزیکی دانشکده بیوسیستم پردی کرج، در آبان ماه سال ۱۳۸۹ انجام شد.