سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد جعفری فارسانی – پژوهشگران موسسه مطالعات بین المللی انرژی
مرضیه احرامی –
محمد دانشگر – پژوهشگربانک پارسیان

چکیده:

درمحیط پویای امروز شرکت ها باید حساس و پاسخگو باشند که این نیازمند دامنه وسیعتری ازپاسخ های ممکن و یک استراتژی هماهنگ کننده برای استفاده ازآنهاست این به معنی ایجاد و توسعه مستمر محصولات و خدمات جدیدداخلی است لذا حفظ یا القای روح کارافرینانه در سازمان به منظور نوآوری و رشد بسیار مهم است هدف این پژوهش بررسی تاثیر فرهنگ یادگیری سازمانیبرکارافرینی سازمانی میب اشد ابعاد فرهنگ یادگیری سازمانی ازمطالعات رابینسن ۲۰۰۳ و ابعاد کارافرینی سازمانی از مطالعات کراکتو ۲۰۰۱ گرفته شده است جامعه آماری این پژوهش ر مدیران صنعت بیمه ایران تشکیل میدهند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازرگرسیون خطی و همچنین مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است نتایج پژوهش نشان میدهد ابعاد فرهنگ یادگیری سازمانی تاثیر مثبتی برویژگیهای کارافرینی سازمانی دارند بنابراین شرکت های با فرهنگ یادگیری مناسب تر دارای ویژگیهای کارافرینی سازمانی بیشتری می باشند نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نیز نشان میدهند که مدل مفهومی پژوهش ازبرازش مناسبی برخوردار می باشد .