سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامرضا رحیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
فرهاد نژادایرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
منوچهر رحمانی حاجی آقا – کارشناس ارشدمدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

چکیده:

توسعه کشاورزی به عنوان اصلی ترین بخش در تسریع روند توسعه اقتصادی کشور نقش حیاتی در توسعه ملی ایفا می کند درکشورهای جهان سوم تامین غذا برای جمعیت در حال رشد این کشورها یکی از مهمترین نگرانی هایی استکه جز با توسعه دربخش کشاورزی نمی توان به تحقق این مهم امیدوار بود لیکن توسعه کشاورزی تنها با تزریق سرمایه و تکنولوژی به بخش کشاورزی میسر نمی شود بلکه این کار فرایند کلی پیچیده و دشوار ی است که عوامل بسیاری در آن دخالت دارند دراین میان تاثیر سرمایه گذاری در جهت بهبود و تقویت نیروی انسانی در توسعه کشاورزی امری غیرقابل اغماض است یک یاز اشکال این سرمایه گذاری که امروزه به عقیده برخی از صاحبنظران از رویکردهای اجتناب ناپذیر برای بخش دولتی و غیردولتی محسوب می شود توجه به روحیات کارآفرینی در کشاورزی و دیگر بهره برداران روستایی و بطور کلی گسترش فرهنگ کارآفرینی است هدف این پژوهش بررسی نقش فرهنگ کارافرینی در اقتصادی کشاورزی استان آذربایجان شرقی بوده و روش انجام آن از نظر هدف کاربردی و از نظر گرداوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.