سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش الهامی خراسانی – کارشناس مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا کیانی رشید – دانشیار گروه مهدسی متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
سید امین رونقی – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

ریز ساختار چدنهای خاکستری به ترکیب شیمیایی و سرعت انجماد آنها بستگی دارد . از آنجاییکه در حین فرآیند جوشکاری با ذوب جزیی فلز پایه و حرارت بالا در ناحیه ی متاثر از حرارت رو به رو هستیم ، فرآیند جوشکاری این آلیاژهای مهم صنعتی به علت تغییرات فراوان ریز ساختاری همواره با دشواریهایی روبه رو بوده است . دانستن چگونگی تاثیر پارامتر های مختلف جوشکاری قوس الکتریک ، به عنوان یکی از متداول ترین روش های مصرفی در جوشکاری چدنهای خاکستری، بر اندازه ، نحوی توزیع و شکل گرافیت های رشته ای ، برای پیش بینی خواص نهایی قطعه بسیار حائذ اهمبت میباشند. در این پژوهش عمدتا با مطالعه ی ناحیه ی متاثر از حرارت در قطعات چدنی خاکستری جوش کاری شده به بررسی چگونگی تاثیر پارامتر های جوشکاری مانند شدت جریان و تعداد پاس بر میزان فاز گرافیت ، جهت گیری رشته ها گرافیتی، پراکندگی و میزان کروی شدن آنها پرداخته است . مطالعات مبین روابط مستقیم بین شدت جریان و پراکندگی و ضخامت گرافیت ها و روابط معکوس میان تعداد پاس و جهت گیری و میزان کروی شدن بوده است . همچنین بررسی های نرم افزاری مبین تاثیر معکوس شدت جریان بر درصد فاز گرافیت در زمینه چدنی میباشد