سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم صالحیان دستجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس همت – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درروش آبیاری غرقابی خاکهای زراعی پس از کاشت مرتبا تحت تاثیر فرایندهای تروخشک شدن قرارمیگیرند به همین منظور اثراین فرایند برپارامترهای مقاومت برشی یک خاک لوم شنی تهیه شده ازیکی از مراع شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز مورد مطالعه قرارگرفت دراین پژوهش نمونه های دست خورده ازخ اک سطحی ۲۰-۰ سانتیمتر تهیه گردید برای بررسی تاثیر ۵ سیکل تروخشک کردن بین رطوبت گنجایش زراعی fC و FC 0/7 معادل رطوبت خاک درموقع آبیاری مجدد نمونه های خاک هوا خشک با چگالی ظاهری خشک معادل با ۱/۲ گرم برسانتیمتر مکعب تهیه و سپس آب مورد نیاز برای رسیدن به خاک به رطوبت گنجایش زراعی FC روی سطح نمونه خاک ریخته شد شبیه آبیاری کف جویچه ها درآخرین سیکل خشک کردن نمونه ها تا زمانی که رطوبت نمونه های خاک به ۰/۹ حد میری PL یا PL1/1 برسد ادامه یافت سپس نمونه ها با پارچه مرطوبت و روکش پلاستیکی پوشانده شد و به مدت ۲۴ ساعت باقی ماند تا رطوبت بطور یکنواخت دران توزیع گردد بعد ازاین مدت نمونه های دست نخورده برای ازمایشهای برش تهیه و پارامترهای مقاومت برشی خاک اندازه گیری شدند نتایج نشان داد که دررطوبت PL0/9 چسبندگی خاک دردو حالت بدون و با تروخشک شدن به ترتیب ۰/۸۳۳ و kpa 14/96 بود افزایش ۱۶/۹برابری درصورتی که دررطوبت PL1/1 به ترتیب ۶/۷۰و۱۳/۳۶kpa بدست آمد افزایش حدود دو برابری .