سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین خالقی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مراتیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا آریانپور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین طهماسبی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اکستروژن تحت کانال زاوی های با مقطع یکسان در طی دهههای گذشته به عنوان یکی از روشهای شناخته شده تغییر شکل پلاستیکی شدید برای تولید فلزات با ساختار فوق ریزدانه مطرح میباشد. در این تحقیق تاثیر این فرایندبرخواص مکانیکی نمونههای آلیاژ آلومینیوم ۵۰۸۶ بررسی شد. در ابتدا قالبی با زاویه ۱۲۰ درجه بین دوکانال و کمان ۲۰ درجه در قسمت پایین محل اتصال دو کانال طراحی و ساخته شد. فرایند اکستروژن تحت کانال زاوی هایبا مقطع یکسان ابتدا در دمای محیط انجام شد که نمونه خروجی تخریب گردید. سپس این فرایند در دمای ۱۵ درجه سانتیگراد با عبورهای ۱و۲و۴و۶و۱۰مرحله در مسیر بدون چرخش A) بین هر عبور انجام شد. نمونههاپس از انجام فرایند تحت آزمون های کشش و سختی (به روش ویکرز) قرار گرفت. آزمون کشش نمونهها نشان داد که نمونه با ۱۰ عبور در مسیر بدون چرخش A) با نتایج استحکام کششی ۴۰۲ مگاپاسکال و ازدیاد طول۱۳/۷۲درصد، خواص مکانیکی بهتری نسبت به نمونههای دیگر در این فرایند دارا بود. همچنین این آزمون نشان داد درصد ازدیاد طول نمونه ها پس از اولین عبور به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت و با افزایش تعداد عبور تا۱۰ مرحله تغییرات چندانی مشاهده نشد