سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامد خراسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
مسلم باشتنی – عضوهیات علمی دانشگاه بیرجند
علیرضا فروغی – عضوهیات علمی مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد مشهد
همایون فرهنگ فر – عضوهیات علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

در مطالعه حاضر اثر عمل آوری حرارتی(تف دادن۱ و اکسترودکردن۲) بر بخشهای نیتروژن دار (نیتروژن غیر پروتئینی، نیتروژن محلول در بافر، نیتروژن نامحلول در شوینده خنثی و نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی) دانه سویا تعیین شد. در طی فرآیند اکسترود کردن، دانه سویا به مدت ۳۰-۲۰ ثانیه دردمای ۱۵۰-۱۶۰ درجه سانتی گراد عمل آوری شد. در فرآیند تف دادن، دانه سویا به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۵۰-۱۶۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شد و به مدت ۴۵ دقیقه داخل مخزن نگهدارنده جهت ذخیره سازی حرارتی باقی ماند. میزان نیتروژن غیر پروتئینی، نیتروژن محلول در بافر و نیتروژن نامحلول در شوینده اسیدی دانه سویا تحت تاثیر عمل آوری حرارتی تف دادن و اکسترود کردن کاهش یافت. همچنین تف دادن و اکسترود کردن میزان نیتروژن نامحلول در شوینده خنثی دانه سویا را تحت تاثیر قرار نداد