سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شاهرخ جبراییلی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
سیدمهدی جعفری – هیئت علمی گروه علومو صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
حبیب اله میرزایی –
علیرضا قدس ولی – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعیی گلستان

چکیده:

بتاگلوکان پلیمری از واحدهای گلوکز است که دردیواره سلولی آندوسپرم و لایه آلورون دانه غلات بویژه جو و یولاف یافت می شود و بطور معمول مقدار آن در دانه کامل جو و یولاف حدود ۳-۷% است هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر فرایند مالت سازی برروی میزان بتاگلوکان و فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز دردانه جو و مالت جو می باشد دراین تحقیق لاین های مورد استفاده ۸۸EBYT و ۴-۸۸-EBYT و ۶-۸۸-EBYT و ۱۴-۸۸-EBYT و ۱۷-۸۸-EBYT و ۲۰-۸۸-EBYT از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تهیه شدند نمونه های جو بعد از تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی آئرودینامیکی و جوانه زنی وارد مرحله مالت سازی شدند و سپس برای اندازه گیری میزان بتاگلوکان و بتاگلوکاناز جوهای اولیه و جوهای مالتی ازکیت های تجاری شرکت مگازایم ساخت کشور ایرلند استفاده شد نتایج آنالیز و بتاگلوکاناز جوهای اولیه و جوهای مالتی از کیت های تجاری شرکت مگازایم ساخت کشور ایرلند استفاده شد نتایج آنالیز واریانس نشان داد که اثر فرایند مالت سازی برروی میزان بتاگلوکان و فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز در دانه جو و مالت جو موثر و معنی دار است نتایج این تحقیق نشان داد که طی فرایند مالت سازی میزان بتاگلوکان کاهش و میزان فعالیت آنزیم بتاگلوکاناز به مقدار قابل توجهی افزایش یافت