سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد رادمهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه آزاد نجفآباد
توحید سعید – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهندسی مواد، دانش
مرتضی شمعانیان – عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
اکبر حیدرزاده – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، مرکز تحقیقات مواد پیشرفته، دانشکده مهند

چکیده:

در این تحقیق، ساختار بسیار ریزدانهای توسط فرآیند نورد تجمعی در چهار سیکل برای مس خالص تجاری با ضخامت ۲میلیمتر بوجود آمد. ورقهای حاصل از نورد تجمعی به روش جوشکاری همزن اصطکاکی و با پارامترهای سرعت چرخشی ۶۰۰ و ،۴۰۰ و۸۰۰rpm سرعت پیشروی ۵۰ ۱۰۰و۱۵۰وmm/min 200به هم اتصال داده شدند. جوشهای عاری از عیوب ظاهری تحت سرعتهای مختلف چرخشی و پیشروی ابزار بدست آمدند. برای بررسی ریزساختار و سختی اتصالات، متالوگرافی نوری و آزمون ریزسختی انجام شد. با بررسیهای ریزساختاری، جوش از نواحی مختلف همزده،متاثر از عملیات ترمومکانیکی و متاثر از حرارت تشکیل شده بود. دانههای هم محور ریزدرمنطقههمزده و دانههای درشت در منطقه متاثر از عملیات ترمومکانیکی در اثر حرارت انتقالی زیاد بوجود آمده بود. حضور منطقه متاثر از حرارت وسیعی در سرعتهای چرخشی بالامشاهده شد. با افزایش سرعت پیشروی در سرعت چرخش ثابت، اندازه دانه- هادرمناطقمختلفجوشکاهشیافت. همچنین نتایج حاصل از میکروسختی نشان داد که سختی در ناحیه جوشکاری شده کمتر از فلز پایه است.