سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن سلیمانی – دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
کبری نظری وانانی – دانشگاه شهید چمران اهواز، گروه زمین شناسی

چکیده:

فرآیندهای دیاژنزی در طی مراحل تدفین رسوبات و شکلگیری مخازن نفتی نقش مهمی در تعیین کیفیت مخزن دارد. عملکرد مثبت و یا منفی هر یک از این فرآیندها موجب افزایش و یا کاهش فضای تخلخلی و تعیینکننده میزان ذخیره نهایی مخزن میباشد. در این مطالعه مخزن آسماری در میدان نفتی رامین مورد ارزیابی قرار گرفته است. مطالعات پتروگرافی انجام شده بر روی این مخزن حاکی از تاثیر منفی فرآیندهای دیاژنزی و کاهش کیفیت مخزن دارد. در برخی موارد، تخلخل مفید مخزن در اثر فرآیندهای منفی مانند انیدریتیشدن کاهش یافته است. مطالعه حاضر نشان میدهد در مخزن آسماری میدان رامین با توجه به قرارگیری در عمق بیشتر نسبت به میادین مجاور فرآیندهای منفی دیاژنزی عملکرد بیشتری داشته و موجب کاهش کیفیت مخزن شده اند.