سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامرضا عبادوز – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شقایق رمضانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مانی مجدم – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم برعملکرد هیبریدهای ذرت در شرایط آب و هوایی اهواز آزمایشی در سال ۱۳۸۸ بهمدت یک سال د رمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بصورتی که عامل ها شامل فاصله روی ردیف در سه سطح ۱۳ ، ۱۴و ۱۶ سانتی مت رو هیبرید نیز در سه سطح ارقام ۷۰۴ ، ۶۴۰و ۵۰۰ بودند صفات اندازه گیری شامل وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، وزن خشک بلال و عملکرد علوفه خشک درمتر مربع بود نتایج نشان داد اثر تراکم بر وزن خشک برگ و عملکرد علوفه خشک تاثیر بسیار معنی داری داشت ارقام مورد نظر تنها از نظر وزن خشک بلال با یکدیگر اختلاف معنی داری ب یکدیگر نداشتند. برهمکنش رقم و تراکم درهیچیک از صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری نداشتند.