سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیانوش حق نما – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و کنترل علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی
ابوالفضل فرجی – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان
لیلا علیمرادی – دانشکده کشاورزی واحد دانشگاه آزاد مشهد
عبدالعزیز حقیقی – اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان گلستان

چکیده:

نظر به نقش تعیین کننده محصولات کشاورزی در تامین امنیت ملی و اجتماعی، توسعه کشت منابع گیاهی جدید هدف از این بررسی تاثیر فاصله ردیف ( ۴۰ و ۶۰ سانتی متر) با  تواند گام موثری در کاهش واردات و خروج ارز از کشور باشد  می تراکم ثابت بر پارامترهای کمی و کیفی کنجد است. بدین منظور در سال ۱۳۸۸ در شهرستان رامیان واقع در استان گلستان به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار ۲۰ تیمار به اجرا درآمد. نتایج بررسیبیانگر اثر افزایشی فاصله ردیف ۴۰ سانتی متری نسبت به ۶۰ سانتی متری بر شاخص های ارتفاع نهایی و شاخص سطح برگ کنجد به ترتیب به مقدار ۶ و ۱۱ درصد می باشد؛ اما شاخص های قطر ساقه اصلی، تعداد شاخه فرعی، تعداد کپسول در بوته شاخص برداشت و درصد روغن در فاصله ردیف ۶۰ سانتی متری نسبت به ۴۰ سانتی متر به ترتیب ۱۲ ، ۱۳/۵ ، ۲۸ و ۱۱/۵ و ۶/۵ درصد افزایش یافت. میانگین عملکرد دانه کنجد در تیمارهای فاصله ردیف ۴۰ و ۶۰ سانتی متر به ترتیب ۶۸۳ و ۷۶۲ کیلوگرم در هکتار بود که ۱۰ درصد افزایش عملکرد را نشان میدهد. تعداد دانه در کپسول و وزن خشک نه ایی کنجد در زمان رسیدگی فیزیولوژیک در فواصل ردیفی ۴۰ و ۶۰ سانتی متری تفاوت معنی داری نشان نداد