سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نشاط موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
امیراحمد دهقانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدجواد اعرابی – کارشناس ارشد مهندسی عمران
عبدالرضا ظهیری –

چکیده:

تعیین عمق نحوه ایجاد وگسترش حفره آبشستگی ازمهمترین موارد طراحی هیدرولیکی پلهاست آبشستگی موضعی اطراف پایه ها پل فرایندی وابسته به زمان است درتحقیق حاضر توسعه زمانی آبشستگی اطراف گروه پایه ها با تغییر فاصله بین پایه ها مورد بررسی قرارگرفته است میدان جریان دراطراف گروه پایه ها با پایه تکی متفاوت است بدین منظور آزمایشاتی برروی گروه پایه های دوتایی به قطر۲۰میلی متر عمود برمسیرجریان عمق آبشستگی و زمان رسیدن به تعادل کاهش پیدا می کند همچنین درصورت استفاده از گروه پایه به جای تک پایه و بازای فواصل مشخصی میتوان حداکثر عمق آبشستگی را تا ۵۰درصد کاهش داد.