سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیروس شفیعی راد – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران
حمیدرضا فولادمند – استادیار آبیاری و زهکشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ، ایران
ابراهیم رحیمی – دانشجوی دکتری ، سازه های آبی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا

چکیده:

استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نواری سطحی منجر به افزایش راندمان آبیاری شده و راهکاری مناسب برای مقابله با مشکلات کم آبی می باشد . در این تحقیق در یک مزرعه آزمایشی با بافت لوم رسی سیلتی در منطقه پاسارگاد در استان فارس در سال زارعی ۸۹-۱۳۸۸ اقدام به کشت گندم گردید و از سیستم آبیاری قطره ای نواری سطحی استفاده شد.آزمایش به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت اصلی آزمایش شامل دو فاصله نوارهای آبیاری ۴۰ و ۶۰ سانتی متر ( به ترتیب با علائم a1 و a2 ) و کرت فرعی شامل سه فاصله ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ سانتی متری قطره چکان ها بر روی نوار آبیاری ( به ترتیب با علائم (b1و b2و b3) بود. در پایان فصل رشد عملکرد گیاه و کاراریی مصرف آب هر یک از تیمارها اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد و بیشترین کارایی مصرف آب مربوط به تیمار a1b1 می باشد . اما تجزیه و تحلیل های اقتصادی نشان داد که تیمار a1b1 مناسب ترین تیمار می باشد و لذا استفاده از تیمار فاصله نوارهای آبیاری ۶۰ سانتی متر و فاصله قطره چکان های ۱۰ سانتی متر برای کاشت گندم با سیستم آبیاری قطره ای نواری سطحی در خاکی با بافت لوم رسی سیلتی پیشنهاد می شود.