سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مازیار حیدری – دانشجوی دکتری جنگلداری
رضا حسین حیدری – استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
سیدانور حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جنگلداری
حمید جلیلوند – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

روستاها درجنگلهای زاگرس کانون تخریب جنگل و تغییر و تبدیل جنگل هستند با هدف بررس یوضعیت مشخصه های کمی گونه های درختی نسبت به فاصله از روستا و تاثیر عوامل فیزیوگرافی برپراکنش گونه های درختی این جنگلها جنگل سامانه عرفی روستای بلکه دربخش آرمرده شهرستان بانه استان کردستان جهت مطالعه انتخاب شد از داده های آمار برداری صددرصد جنگل بلکه استفاده و مساحت منطقه آماربرداری شده ۴۰ هکتار منطقه فوق به قطعات نمونه ۲۵×۲۵ متر تبدیل و جمعا تعداد ۶۴۸ قطعه نمونه برداشت شد درختان فوق در ۶ کلاسه فاصله از روستا شامل کلاسه ۱ ۳۰۰-۲۰۱ ، کلاسه ۲ ۴۰۰-۳۰۱ و کلاسه ۳ ۵۰۰-۴۰۱ و کلاسه ۴ ۶۰۰-۵۰۱ و کلاسه ۵ ۷۰۰-۶۰۱ و کلاسه ۶ ۸۰۰-۷۰۱ متر فاصله از روستا تقسیم بندی شد درهر قطعه نمونه ارتفاع از سطح دریا شیب جهت جغرافیایی و مشخصه های کمی قطربرابرسینه ارتفاع ارتفاع تاج ارتفاع تنه و قطر بزرگ و کوچک تاج آماربرداری شد آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 بررسی اختلاف میانگین مشخصه های کمی درختان درکلاسه های فاصله از روستا از آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن با سطح اطمینا ۹۵ درصد استفاده شد.