سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید اسروش – کارشناس مسئول غلات و کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر،
صمداله کرمی – کارشناس مسئول غلات و کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر،
شهلا هاشمی فشارکی – کارشناس مسئول غلات و کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر،
سپیده امین خاکی – کارشناس مسئول غلات و کارشناسان آزمایشگاه سلامت بذر،

چکیده:

لامت بذر از جمله مهمترین جنبه های کیفیت بذر محسوب می گردد. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر فاصله در میزان ا ز منبع آلودگی در مزرعه در راستای Ustilago nuda آلودگی بوته ها به اسپور عامل بیماری بذرزاد سیاهک آشکار جو بومی سازی نتایج برای تدوین استانداردهای ملی بذر گندم کشور انجام گردید. به این منظور از ۵۸ نقطه انتخابی تعداد خوشه لازم برای داشتن حداقل ۱۰۰۰ عدد بذر از مزارع تولید بذر پرورشی ۲ و ۳ استان بوشهر و طبقه مادری در شهرستان شهریار ،۱۲ ،۱۰ ،۸ ،۶ ،۴ ، استان البرز به ترتیب در فروردین و تیر ماه سال ۱۳۸۹ با نمونه برداری به فواصل صفر(پای بوته)، ۲ ۸۰ و ۱۰۰ متری فقط در جهت باد جمع آوری و در آزمایشگاه کنترل سلامت بذر ،۶۰ ،۴۰ ، ۲۵ در چهار جهت و ۲۰ ،۲۰،۱۵ ،( ISTA ) و نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و بر اساس روش آزمون جنین انجمن بین المللی آزمون بذر ۰/ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نمونه های استان بوشهر( پشت کوه) بیان کننده متوسط فراوانی آلودگی در بذر برابر ۱ ۰ درصد در فاصله های ۴۰ و ۶۰ / درصد در فاصله ۱۵ متری از منبع آلودگی و در نمونه های شهریار متوسط فراوانی برابر ۲ ۰ درصد در فاصله ۱۰۰ متری از منبع آلودگی بودند. با عنایت به اهمیت / ۰ درصد در فاصله ۸۰ متری و برابر ۴ / متری، برابر ۱ سلامت بذر برای طبقات بذری در مراحل تولید بذر و به منظور داشتن کشاورزی پایدار، مطالعات اکولوژیکی و بیولوژیکی عوامل بیماریزای بذرزاد و ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشور بر اساس آمارها و مبتنی بر مطالعات داخلی ضرورت مطالعه و بررسی عوامل بیماریزای بذرزاد در طبقات مختلف زراعت گندم مخصوصا در طبقات پرورشی به عنوان بذر پایه و مادری که در بیماری سیاهک آشکار به عنوان منبع آلودگی برای طبقات پایین تر عمل می کند، ضروری است. همینطور حفظ و کاهش میزان آلودگی به عوامل بیماریزای بذرزاد به منظور ارتقاء میزان سطح سلامت آنها، مدیریت تولید با در نظر گرفتن استمرار انتخاب مزارع، ضد عفونی بذور با سموم ضد عفونی کننده با در نظر گرفتن جمیع جهات ، بازرسی مزارع تولید بذر به منظور بررسی سلامت مزرعه و در صورت نیاز حذف بوته های آلوده قبل از پراکندگی اسپورها و سایر اقدام های بهداشتی مزرعه و غیره الزامی است.