سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه گدمی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی شیراز
محمدعلی هادیان فرد – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز
عبدالحسین بغلانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

دراین مقاله رفتار غیرخطی سازه با نامنظمی جرمی با استفادها ز تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی و با استفاده ازشتاب نگاشتهایی با فواصل مختلف از مرکز گسل بررسی شده است شتاب نگاشت ها در فواصل ۱۰ تا ۲۰ کیلومتر ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر و بیشتر از ۳۰ کیلومتر انتخاب و با استفاده از ضوابط ایین نامه ۲۸۰۰ مقیاس شده اند مدلهای مورد بررسی سازه های منظم و نامنظم ۵و۱۵ طبقه با قاب خمشی فولادی متوسط می باشند سازه های نامنظم با نامنظمی در طبقات پایین میانی و بام به طور جداگانه مدل شده اند اثر نامنظمی جرمی و همچنین فاصله از مرکز گسل در قالبهای تغییر مکان نسبی جانبی طبقات چرخش مفاصل پلاستیک و سطح عملکرد سازه مورد بررسی قرارگرفته است تحلیل های غیرخطی با استفادها ز نرم افزار PERFORM3D انجام شده است.