سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباسعلی رستگار – استادیار دانشگاه سمنان
سیدمهدی موسوی داودی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کیارش فرتاش – دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی
حمیدرضا سعادت – کارشناسی ارشد مدیریت MBA

چکیده:

هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین غنی سازی شغل تعهدسازمانی و عملکرد شغلی کارکنان بانک ملت استان مازندران می باشد جامعه آماری این پزوهش را تمامی ۱۱۰۰ نفرکارکنان شاغل دراین بانک دراستان مازندران تشکیل میدهند که برطبق جدول کرجسی و مورگان ۱۹۷۰ حداقل حجم نمونه برای انجام این پژوهش ۲۸۵ نفر میب اشد روش نمونه گیری پژوهش حاضر بصورت تصادفی سیستماتیک است و از۳۵۰ پرسشنامه ای که دربین کارکنان پخش شد تعداد ۲۹۱ پرسشنامه قابل استفاده بود و بقیه پرسشنامه ها از تحلیل کنار گذاشته شد این بررسی به روش توصیفی ازنوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه های محقق ساخته بهره گرفته شده است تحلیل داده ها با استفاده ازازمون همبستگی تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری صورت گرفته است یافته های پژوهش نشان میدهد بین غنی سازی شغل و تعهدسازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجوددارد علاوه براین چنین مشاهده شد که غنی سازی شغل و تعهدسازمانی کارکنان رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شغلی انان دارد.