سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هما حبیبیان – دانشجوی دکتری تخصصی شهرسازی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرمانشاه، ایران
نسیم جلالیان – دانشجوی کارشناسی مهندسی معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، ایران

چکیده:

ایجاد زیبایی بصری از نکات مهمی است که در تمامی هنرها بایستی بدان توجه داشت و فقر این عامل در معماری و طراحی شهری منجر بهه عهد ایجاد ارتباط بین ساختمان و شهروندان می گردد از آنجا که جداره خیابانها، نخستین جلوه از شهر است که در ذهن و حافظه شهروندان باقی میماند، توجه به ابعاد طراحی آنها در جهت پاسخگویی به نیازهای روحی و روانی شهروندان در محیط های شهری خصوصا در جهان امروزی به جهت تغییر شیوه های زندگی و ظهور نیازهای جدید، بیش از گذشته به نظر میرسد . در این تحقیق که از نوع کاربردی است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی در خصوص موضوع پیشنهادی «غنای بصری جداره های شهری؛ بر روح و روان شهروندان» با توجه به نقش اساسی استفاده کنندگان از فضاهای شهری در بالا بردن کیفیات این فضاها، به صورت خاص، از زاویه نگاه ناظر بدنه های شهری در خیابان خیابان مهدیه شهر همدان ، ارائه شده است . تا بتوان با بررسی تاثیرات منفی بدنه ها بر استفاده کنندگانش و پی بردن به توقعات کالبدی آنها از جداره های شهری، به معیارهایی جهت طراحی موثر بدنه ها رسید، و از این طریق در بالا بردن کیفیات فضایی این خیابان شهری کوشید.واژ