سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی اویسی ها – کارشناس ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
نادر عباسی – استادیار موسسه تحقیات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

ضرایب تحکیم از جمله ویژگی های مهم خاک در طراحی های مربوط به مهندسی پی می باشند. این ویژگی ها اغلب تابع عوامل مختلفی نظیر نوع کانی های خاک، تخلخل، دانسیته، رطوبت اولیه و خصوصیات شیمیایی آب منفذی می باشند. در این پژوهش اثر شوری آب منفذی بر نشانه تورم Cs)و ضریب فشردگی Cc)خاک های ریزدانه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه های مصنوعی با افزودن سه نوع نمک شامل؛ ( ( کلرید سدیم، سولفات سدیم و کربنات سدیم در غلظت های مختلف ۰/۵و۱و۲و۵و۱۰ درصد وزنی به یک خاک رسی، ساخته شدند. سپس آزمایش های فیزیکی شناسائی خاک رس و آزمایش های تعیین پارامتر های شیمیائی نمونه های مصنوعی نظیر؛ اسیدیته، میزان شوری، مقادیر آنیون ها و کاتیون های موجود در عصاره اشباع، انجام گرفت. هم چنین به منظور تعیین مشخصات تحکیمی مربوط به هریک از نمونه ها، آزمایش تحکیم استاندارد بر روی نمونه های مصنوعی در سه تکرار انجام گردید. نتایج به دست آمده از آزمایش های مختلف نشان دادند که تاثیر میزان شوری بر مشخصات تحکیمی بسته به نوع و غلظت نمک، متفاوت است. به طوری که با افزایش غلظت نمک کلرید سدیم برای مقادیر بیشتر از ۱% و کربنات سدیم برای مقادیر بیشتر از ۲% شاخص فشردگی کاهش می یابد