سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهری شرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
بهرام علیزاده – استادیار موسسهس تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

ضرورت کبالت برای گیاهان هنوز اثبات نشده است اگرچه این عنصر برای رشدبرخی گیاهان مفید بوده است از طرف دیگر کبالت عنصر سنگینی است که همراه برخی پساب ها و ضایعات روی خاک تخلیه می شود تاکنون اثر کبالت خاک بررشد لوبیاچیتی بررسی نشده است به منظور بررسی اثر کبالت خاک برتراکم کبالت دراندامهای لوبیا چیتی و جذب و تراکم برخی عناصر پرمصرف درریشه و ساقه آن آزمایشی در گلدانی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار ۰، ۲۰ و ۷۰ و ۱۵۰ و ۲۲۰ میلی گرم کلرید کبالت برکیلوگرم خاک خشک درگلخانه اجرا شد در پایان مرحله بلوغ فیزیولوژیکی تمامی بوته های داخل گلدان برداشت شده تمام اجرا ریشه ساقه و برگ در پاکتهای جدا قرار داده شده و برای خشک شدن درآون قرار داده شدند. برای تجزیه بافت گیاهی و تعیین تراکم کبالت در اندامهای لوبیاچیتی و همچنین تراکم برخی عناصر پرمصرف از روش گابریلی و همکاران ۱۹۹۱ استفاده شد تاثیر غلظت های مختلف کبالت برتراکم برخی عناصر پرمصرف نیتروژن، پتاسیم و فسفر در ریشه و ساقه معنی دار بود p<0/05 بالاترین تراکم کبالت در ریشه لوبیاچیتی مشاهده شد تراکم کبالت در ساقه و ریشه بهم شبیه بود با افزایش در غلظت های کبالت میزان تراکم و جذب کبالت در برگ ساقه و ریشه نیز روند افزایشی داشته است.