سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صاحب سنگدوینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاو
رضا صالحی – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب
مجتبی دلشاد – استادیار گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طب

چکیده:

این آزمایش در پاییز و زمستان سال ۱۳۸۹ جهت بررسی تاثیر غلظت های مختلف پتاسیم در محلول غذایی روی عملکرد و کیفیت میوه طالبی گلخانه ای رقم میرلا در سیستم هیدروپونیک در گلخانه انجام شد. طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه غلظت مختلف پتاسیم (۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ پی پی ام) در محلول غذایی با ۳ تکرار و سه بوته در مترمربع انجام شد. مطابق با نتایج، بیشترین تعداد میوه در بوته در تیمار ۲۰۰ پی پی ام با متوسط وزن ۴۵۰ گرم مشاهده شد. مواد جامد محلول (TSS) و قطر گوشت در بین تیمارها اختلاف معنیداری نشان داد بطوریکه بیشترین TSS و ضخامت گوشت میوه به تیمار ۳۰۰ پی پی ام اختصاص داشت. برخلاف متوسط وزن میوه ها، عملکرد میوه در بوته تحت تاثیر غلظت های مختلف پتاسیم قرار گرفت و به ترتیب بیشترین و کمترین عملکرد میوه در تیمار ۲۰۰ و ۳۰۰ پی پی ام مشاهده شد. در صد ماده خشک میوه در تیمار ۴۰۰ پی پیام کاهش معنیداری با دو تیمار دیگر داشت. طول و قطر میوه اختلاف معنیداری را در بین تیمارها نشان ندادند. در مجموع غلظت ۲۰۰ پی پی ام پتاسیم در محلول غذایی برای طالبی گلخانه ای قابل توصیه است.