سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی شیردل – کارشناس ارشد باغبانی دانشگاه زنجان
علیرضا مطلبی آذر – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

چکیده:

نسترن کوهی (Rosa canina) به عنوان پایه برای رز های زینتی مانند R. Hybrida و R. Floribunda استفاده می شود و هم چنین به عنوان گیاه دارویی شناخته شده است. تاثیر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ( ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ میلی مول بر لیتر) و نیترات پتاسیم (۱۵ و ۲۰ و ۲۵ میلی مول بر لیتر) و نسبت های آمونیوم به نیترات ( ۱۰:۲۵ و ۱۰:۳۰ و ۱۰:۳۵ و ۱۵:۳۵ و ۱۵:۴۵ و ۲۰:۳۵ و ۲۰:۴۵ ) برای پرآوری نسترن کوهی کشت شده در محیط کشت MS بررسی شد . مقدار بهینه یون های آمونیوم و نیترات بر صفات اندازه گیری تاثیر گذاشت. بیشترین طول شاخه و بیشترین تعداد گره با نسبت ۲۰ به ۴۵ آمونیوم به نیترات به دست آمد. تعداد برگ کلروزه در نسبت ۱۵ به ۳۵ آمونیوم به نیترات کمتر بود. وقتی نیترات بیشتر از آمونیوم مورد استفاده بود، طول شاخه و تعداد گره تولید شده بیشتر بود و تعداد برگ کلروزه کاهش یافت. درصد شاخه جانبی تحت تاثیر غلظت های نیترات آمونیوم قرار گرفت و در غلظت ۲۰ میلی مول بر لیتر حداکثر بود اما با افزایش غلظت نیترات پتاسیم، نکروزه شدن برگ ها و درصد کال تحتانی به ترتیب بیشتر و کمتر بود.