سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا نعمت اله ثانی – کارشناسی ارشد باغبانی
پرگل رسولی – دانشجوی دکتری باغبانی
محمد فرجادی شکیب – دانشجوی دکتری باغبانی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر غلظت های مختلف الکل اتانول برطول عمر وزن ترومیزان جذب آب گل بریده آلسترومریا تحقیقی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجرا درآمد گلهای بریده آلسترومریا درظروفی که حاوی غلظت های مختلف اتانول ۷۰درصد شامل ۲و۴و۶و۸و۱۰ درصد و تیمار شاهد آب مقطر بودند قرارگرفتند و درتمام تیمارها بغیر از شاهد از ساکارز ۴درصد استفاده شد خصوصیات کمی و کیفی شامل طول عمر گل وزن تر و میزان جذب آب اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C انالیز شد نتایج نشان داد که همه تیمارها ویژگیهای اندازه گیری شده را بطور معنی دارنسبت به تیمارشاهد افزایش دادند و غلظت ۸درصد اتانول بیش ازسایر تیمارها طول عمر گلهای بریده آلسترومریا را افزایش داد.