سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده نساجی،یزد
زهرا یوسفی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،تهران

چکیده:

دراین مقاله استحکام و ازدیاد طول پارچه به وسیله ی دستگاه تست استحکام CRE مورد بررسی قرارگرفته است بدین منظور نمونه پارچه های فاستونی با دو نوع بافت تافته و سرژه و نرمکن سیلیکونی میکرو Seانتخاب شد پس از اعمال غلظتهای ۲% و ۴% نرمکن استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی نمونه پارچه ها هرکدام به طور جداگانه در جهات تارو پودر در سه غلظت ۰% و ۲% و ۴% نرمکن اندازه گیری شده است تفاوتهای بارزی که به دلیل افزایش غلظت نرمکن برنمونه پارچه ها ایجاد شد از طریق روشهای انالیز اماری با نرم افزار SPSS-16 جهت ارزیابی و مدلسازی داده ها بررسی گردید.