سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم خیراندیش – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی
محمدعلی اسداللهی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
اعظم جیحانی پور –
کیخسرو کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

افزایش تقاضای جهانی انرژِ و کاهش منابع سوختهای فسیلی باعث توجه بیشتر به تولید انرژی های تجدیدپذیر مانند سوختهای زیستی مایع از منابع تجدید پذیر شده است اخیرا بیوبوتانل به عنوان یک سوخت مایع جایگزین جهت بنزین و گازوئیل معرفی گردیده است باکتریهای بیهوازی مانندکلستریدیوم استوبوتیلیکام توانایی تولیداستن اتانل و بوتانل را از منابع قندی مختلف دارند بسته به طبیعت کربوهدیرات و موادمغذی که دراختیار این باکتری قرار میگیرد نسبتتولید حلال ها تغییر می کند دراین پزوهش تاثیر نوع موادمغذی و غلظت های مختلف گلوکز جهت تولید بوتانل توسط باکتری کلستریدیوم استوبیوتیلیکام درشرایط بی هوازی بررسی گردیدنتایج نشان میدهدکه باکتری کلستریدیوماستوبوتیلیکام برای تولید حلال به ویتامین های بیوتین تیامین و پاراآمینوبنزوئیک اسید و همچنین به حضور یونهای Mg ، Fe ، Mn فسفات و آمونیوم استات به مقدار بسیارجزئی درکنار عصاره مخمر نیاز دارد و درعدم حضور این مواد با وجود رشد مناسب باکتری میزان حلال تولیدی به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.