سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین عبدالهی خراجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی عدلو – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا احسانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گازهای پسماند واحدهای پالایشگاهی (گاز و نفت خام ) شامل ترکیبات گوگردی از قبیل دی اکسید گوگرد SO2)و سولفید هیدروژنH2S) می باشند . دی اکسید گوگرد مهمترین عامل تولید بارا ن اسیدی پس از دیاکسیدکربن (از نظر حجم) میباشد. یکی از فرایندهایی که بویژه در سالهای اخیر بسیار مورد توجه بوده است،حذف دیاکسید گوگرد با استفاده از روش جذب دیاکسید گوگرد بر روی اکسید فلزات واسطه می باشد . با توجه به بالا بودن ظرفیت جذبCuO/Al2O3تاثیر غلظتهای مختلف اکسید مس روی سطح جاذب، اندازه حفره و میزان دی اکسید گوگرد جذب شده بررسی و مقایسه شده است. جاذب شامل ۱۴ % اکسید مس ، بیشترین ظرفیت جذب را از خود نشان میدهد. غلظت دی اکسید گوگرد در مخلوط گاز مورد استفاده برابر خروجی زباله سوز واحدهای گوگرد سازی می باشد