سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
سیدیوسف احمدی بروغنی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

دو روش دینامیک مولکولی و مکانیک محیط پیوسته عمدتا برای مدلسازی تئوری نانولوله های کربنی استفاده می شود دراین تحقیق از روش اجزا محدود که زیرمجموعه مکانیک محیط پیوسته است برپایه مکانیک مولکولی برای مدلسازی نانولوله استفاده شدهاست دراین تحقیق نانولوله به عنوان یک قاب فضایی درنظر گرفته میشود که شامل اتمهای کربن و پیوند کوالانسی بین آنها می باشد درروش اجزا محدود اتمهای کربن به عنوان گره و پیوندهای کربن کربن بین آنها مانند یک المان مقاوم در براب رکشش فشار پیچش عمل می کنندبرای انجام فرآیندمدلسازی از نرم افزار Ansys استفاده شده است ابتدا یک برنامه کامپیوتری برای تولید شبکه هندسی و مش بندی نانولوله به زبان Fortran نوشته شده استکه از خروجی آن در ansys استفاده شده است ازالمان BEAM188 که دارای نمودار تنش کرنش غیرخطی و مدل تیرتیموشنکو است استفاده شده است بهدلیل مطالعه شکست نانولوله قابلیت تغییر شکلهای بزرگ نرم افزار فعال شدها ست بارگذاری بصورت جابجایی و نیرویی برروی نانولوله های بدون عیب و دارای عیب استون – ولز اعمال شده است مدول الاستیک تنش و کرنش نهایی و مکانیزم شکست نانولوله مورد بررسی قرارگرفته است.